PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

(Áp dựng từ 29 tháng 01 năm 2018)

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SỐ TIẾT

I. TỔ TOÁN - LÝ - TIN

1

Trần Thanh Minh

CN 9B/5 +TT/3+Ttra+Toán 9AB/8 +KĐCLGD

 

2

Hoàng Văn Hưng

Toán 8AB/8 + Tin6/4 + Tin9/4 + BD Toán 8 + PT phòng Tin

 

3

Nguyễn T Hải Xuân

CN 7A/5 + Toán 7ABC/12 + BD Toán 7 + KĐCL

 

4

Nguyễn Đăng Tuân

CN 7B/5 + Toán 6B/4+Tin 7ABC/6+Tin 8/4 + BD Toán 6

 

5

Mai Chiếm Quảng

Lý 9AB/4 +Lý 8AB/2+ Lý 6,7/5 + PT phòng Lý/3+ BD Lý 8,9

 

6

Phan Văn Hiền

PHT + Toán 6A/4 + PTrách CM + PCập + NGLL +PTLĐ

 

II. TỔ VĂN - SỬ - GDCD

7

Nguyễn Thị Hạnh

CN 9A/5 +Văn 9/10 + KĐCLGD

 

8

Nguyễn T Ngọc Anh

CN 7C/5 + Văn 7ABC/12 +BD Văn 7

 

9

Nguyễn T Thuỳ Dương

Văn 8AB/8 + Văn 6AB/8 + BD Văn 8,6 + PT Văn nghệ

 

10

Nguyễn T Thu Hiền

Sử 9/4 + Sử 8/2 + Sử 7ABC/6 + Sử 6AB/2 + PT Y tế/2 + BD sử 8,9

 

11

Nguyễn Thị Kim Lan

CN 8B/5 +TT/3 + GDCD 6,7,8,9/9 + BD GDCD 8,9

 

III. TỔ SINH - HOÁ - ĐỊA - CN

12

Phạm T Thanh Nhạn

TT/3+TKHĐ+Hóa 9/4+Hóa 8/4+PTphòng Hoá/3+BDHóa 8,9+KĐCL

 

13

Nguyễn Hùng

Sinh 9/4 + Sinh8/4 + Sinh7/6 + PT phòng Sinh/3 + BD Sinh 8,9

 

14

Lê Diệu Linh

Địa 6/2+ Địa 7/6+ Địa 8/4+Địa 9/2 +BD Địa 8,9

 

15

Hồ Thị Hương

CN 6B/5+CN 9AB/2+CN7ABC/6+CN6AB/4+KĐCL

 

16

Trần Duy Lương

CTCĐ/3 + CN9A,B/2+CN8A,B/2 + P Cập + NPT8/6 + PT Thiết bị

 

IV. TỔ T.ANH - ÂN - MT - TD

17

Trần Như Hải

TT/3+TAnh7/9+TAnh 9/4+BDTA9,7+HBTAnh+PTphòng NN

 

18

Nguyễn T Thu Hiền

CN 8A/5 +TAnh 6AB/6 + TAnh 8AB/6 + BD TA8,6

 

19

Khương Ngọc Sơn

TD 9AB/4 + TD 8AB/4 + TD 7ABC/6 +TD 6AB/4 +BDNK TDTT

 

20

Nguyễn T Quỳnh Trang

CN 6A+ÂN 6,7,8/7+PT Văn nghệ +KĐCL

 

21

Nguyễn Phương

MT 6,7,8/7

 

22

Lê Thanh Thủy

NGHỈ SINH

 

V. TỔ VĂN PHÒNG

23

Lê Văn Huấn

TT/3 + TPT Đội/10 + Sinh 6AB/4 + NGLL

 

24

Đinh Văn Gang

BTCB + HT + PTrách chung + HNghiệp 9AB/2 + KĐCL+Dạy thay

 

25

Nguyễn Thị Hương

Kế toán(Phụ trách Tài chính, Tài Sản) + PCập + Phục vụ

 

26

Nguyễn Thị Hường

Thư viện + T Quỹ + KĐCL + PCập+ Phục vụ

 

27

Nguyễn Thị Mãnh

Văn phòng + P cập + KĐCL + Phục vụ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Văn Gang